Det är dags för årsmöte i Scania Road Runners. Medlemmar kallas till mötet den 10 januari kl. 16.00 i restaurangen i Skrylle och alla kan passa på att fika samtidigt. Har du som medlem några frågor som du vill att vi ska ta upp meddelar du oss snarast. Förutom årsmötet kommer vi också att presentera kommande års aktiviteter och Europaresa!

Självklart ska de som vill få möjlighet att springa. Vi har en grupp som springer milen med start 14.45 och en som springer fem kilometer med start 15.15. Alla håller sitt eget tempo. Samling vid spårens start/mål. Sen hinner vi dra på oss något torrt innan vi övergår till fika och årsmöte. Givetvis kan du komma direkt till årsmötet också. När det närmar sig kan vi ordna med samåkning.

Det finns inget krav på anmälan men eftersom vi tänker boka ett bord är det bra om ni skickar ett meddelande till scaniaroadrunners@gmail.com

Agenda på årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verk- samhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) en revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrel- sens ledamöter delta;
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.