Medlemmarna i Scania Road Runners kallas till årsmöte söndagen den 26 januari 2020 kl. 17.00 på Gråbrödersgatan 8 i Malmö (Extrapreneurs lokaler).

Vid mötet kommer dagordning för årsmötet gås igenom i sedvanlig ordning. Daniel Cervera kommer att presentera den planerade träningsresan till Spanien i höst – resan kommer att vara en del av vårt 5-årsjubileum under 2020.

Anmäl dig via eventet på Facebook eller via mail scaniaroadrunners@gmail.com

Varmt välkomna!

_______________________________________________________

Kallelse årsmöte

Härmed kallas medlemmar i Scania Road Runners till årsmöte söndagen

den 26 januari 2020 kl. 17.00 på Gråbrödersgatan 8 i Malmö.

 

Dagordning

– Fastställande av röstlängd för mötet.

– Val av ordförande och sekreterare för mötet.

– Val av protokolljusterare och rösträknare.

– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

– Fastställande av föredragningslista.

– Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

– Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

– Fastställande av medlemsavgifter.

– Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

– Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

– Val av

  1. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  3. c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. d) en revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  6. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Eventuella övriga frågor som anmälts, se nedan.

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Senast en vecka före årsmötet kommer verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och eventuella motioner med styrelsens yttrande göras tillgängliga på www.scaniaroadrunners.se med särskild notis i Facebookgruppen för Scania Road Runners.

/Styrelsen