Härmed kallas medlemmar i Scania Road Runners till årsmöte söndagen den 17 januari 2021 kl. 16.00 via Zoom-möte

Dagordning

– Fastställande av röstlängd för mötet.

– Val av ordförande och sekreterare för mötet.

– Val av protokolljusterare och rösträknare.

– Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

– Fastställande av föredragningslista.

– Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

– Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

– Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

– Fastställande av medlemsavgifter.

– Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

– Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

– Påminnelse om antidopingarbetet och e-utbildningen Ren Vinnare.

– Val av

  1. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
  3. c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. d) en revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  6. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

Eventuella övriga frågor som anmälts.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

/Styrelsen